دموی ویدئویی دستگاه سانگو:

 

 

به زودی دموی ویدئویی کالر آیدی را نیز بارگزاری خواهیم کرد.